Home Business Economy & Politics Angela Merkel gets a beershower

Angela Merkel gets a beershower


German Chancellor Angela Merkel got a beershower.

[youtube 3VaMUafV3TM]